Armenian Apostolic Church

Yughakin – Ււղագին

Yughakin tradition is an ancient custom, which goes back to the Old Testament times. The faithful would bring oil to the temple of God so that its servants would have enough to eat.  Later on this custom entered into the Christian religion when oil was brought to Church by believers in order to illuminate it by lighting the lamps in the Church.

Today, Yughakin is simply the price or the value of oil donated to the Church. Yughakin in Armenian means “price of oil.” In our church, today, we of course do not burn oil in order to illuminate the sanctuary, but we use electricity, gas and other operating expenses. Let us continue the custom of Yughakin to keep the lights of St. James always burning!

Christmas and Easter Yughakin. In this Holy Seasons of Christmas and Easter it has become a tradition in our church to donate our Christmas Yughakins as a gift of love in memory or in honor of our loved ones.

ԻՒՂԱԳԻՆԸ Հայկական բարեպաշտական աւանդութիւն մըն է, որով հաւատացեալները հին ատեն իւղ կամ դրամ նուիրելով վառ կը պահէին եկեղեցիին կանթեղները եւ կը հոգային այլազան ծախսերը: Իւղագինը կը խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցւոյ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ:

Click here to download the form.

Click here to donate online.